معرفی سازمان دامپزشکی کل کشور


اهداف

1.تأمين بهداشت، سلامت و فراهم كردن رفاه دام ، كنترل، پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي دامي.
2.تأمين و تضمين بهداشت و سلامت فرآورده‌هاي دامي.
3.پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي مشترك انسان و دام.
4.فراهم كردن شرايط ورود به بازارهاي جهاني، توسعه پايدار و سرمايه گذاري در بخش دام
5.اجراي الزامات ، مقررات و دستورالعمل هاي بهداشتي سازمآن‌هاي بين المللي مرتبط
.


وظايف اساسي

ماده‌ واحده سياست گذاري،برنامه ريزي،تدوين ضوابط ومديريت شبكه هاي مراقبت بيماري‌هاي دامي نظير شبكه هاي ملي مراقبت بيماري‌هاي حيواني (خاكزي)، بيماري‌هاي حيواني(آبزي) و بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوان
سياست گذاري،برنامه ريزي،تدوين ضوابط ومديريت شبكه هاي مراقبت بيماري‌هاي دامي نظير شبكه هاي ملي مراقبت بيماري‌هاي حيواني (خاكزي)، بيماري‌هاي حيواني(آبزي) و بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوان
انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم با واحدهاي تابعه استاني براي شناسايي كانون بيماري‌هاي دامي و عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آن‌ها.
سياست گذاري ، برنامه ريزي ونظارت براي تامين بهداشت دام از طريق كنترل، پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي واگيردار و قرنطينه اي دام.
انجام اقدامات وهماهنگي هاي لازم براي مبارزه با بيماري‌هاي مشترك دام بين انسان و حيوان با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيصلاح.
سياست گذاري، برنامه ريزي ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي براي ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده‌هاي دامي( ملي و بين المللي) و صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط.
سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي دركارخانه‌هاي توليد خوراك دام ،كشتارگاه ها وكارخانه هاي توليد وفرآوري محصولات دامي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.
بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي فرآورده‌هاي خوراكي دام از مرحله توليد تا توزيع(از مزرعه تا سفره مصرف كننده) .
سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي درمحيط هاي زندگي،پرورش ونگهداري دام وسايرتاسيسات مربوطه.
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اقدامات اجرايي كنترل و پيشگيري بيماري‌هاي غير واگير از جمله بيماري‌هاي متابوليك ، مسموميت ها و...
مديريت اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و بين المللي براي كنترل ، پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي فرامرزي باهماهنگي واحدهاي ذي ربط.
راه اندازي شبكه ملي تجزيه و تحليل خطرات احتمالي براي جلوگيري از ورود عوامل بيماري زا به داخل‌كشور.
سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت بحران و واكنش هاي سريع براي بهداشت دام و ايمني مواد غذايي در سطح ملي.
سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اقدامات پيشگيرانه و كنترلي بيماري‌هاي واگير دار و قرنطينه اي در حيوانات وحشي و پرندگان آزادپرواز با همكاري مراجع داخلي و بين المللي مرتبط .
سياست گذاري و تعيين انواع مختلف حيوانات خانگي بي خطر براي جامعه و اعمال ضوابط بهداشتي و راهبري مراكز بهداشتي درماني بخش غير دولتي دامپزشكي براي صدور شناسنامه اين حيوانات و ايمن سازي مستمر آنان در برابر بيماري‌هاي واگيردار.
برنامه ريزي ومديريت شبكه ملي ثبت انواع داروها ، فرآورده‌هاي بيولوژيك، واكسن ها،
سرم ها ضد عفوني ها ، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه.
سياست گذاري و تعيين ضوابط توليد و پرورش حيوانات آزمايشگاهي و استاندارد گذاري آنان و تدوين مقررات و آيين نامه هاي لازم و اعمال انان براي پرهيز و اجتناب از آزار حيوانات وبه حداقل رساندن مطالعات in vivo (حيوانات زنده).
سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اعمال ضوابط براي رعايت حقوق حيوانات و تامين رفاه دام ودستيابي به توليدات ارگانيك دامي با تاكيد بر ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي در اين‌رابطه.
شناسايي و تعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي واحدهاي اپيدميولوژيك.
ايجاد پست هاي قرنطينه در داخل كشور و پايانه هاي مرزي به منظور اعمال مقررات بهداشتي و قرنطينه اي .
سياست گذاري،ْ برنامه ريزي و نظارت بر امور تشخيص و درمان بيماري‌هاي دامي .
ايجاد وتوسعه كمي وكيفي شبكه هاي مختلف آزمايشگاهي تشخيص وكنترل كيفي به منظور حمايت شبكه مراقبت بيماري‌هاي دام و آبزيان واستانداردسازي آن‌ها.
تدوين ومديريت برنامه ملي اعتبار بخشي آزمايشگاه هاي دامپزشكي كشور(تحقيقاتي- اجرايي – دولتي- غيردولتي ).
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مرتبط با بيوتكنولوژي وطب مكمل در دامپزشكي.
سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به پسماندهاي دامپزشكي .
تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فني و اجرايي بهداشتي و قرنطينه اي (ملي ، منطقه اي و بين المللي )دامپزشكي .
سياست گذاري،برنامه ريزي و استقرار و گسترش شبكه هاي ملي تشخيص بقاياي دارويي درفرآورده‌هاي دامي بمنظور اجراي برنامه هاي ملي كنترل بقاياي دارو،آنتي بيوتيك،سموم،آفت كش ها،فلزات سنگين و ...
برنامه ريزي درجهت مديريت فرايند توليد،فرآوري،ورود وصدور،نگهداري و توزيع انواع دارو ، واكسن، سرم ، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه آن‌ها و كارايي اين نهاده ها.
انجام نظارت هاي موثر برمراكز و كارخانه هاي توليدوفرآوري،ورود ،صدور و توزيع انواع دارو ، واكسن، سرم، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه موردمصرف دامپزشكي.
برنامه ريزي وهماهنگي ترويج و انتقال آخرين يافته هاي بهداشتي ، قرنطينه اي و امنيت زيستي دامپزشكي به بهره‌برداران مرتبط ازطريق واحدهاي عملياتي تابعه.
برنامه ريزي وهماهنگي بمنظور آموزش و اطلاع رساني در امر بهداشت عمومي.
و ...